Home » ดอกไม้ สายน้ำ ความลับ (หัวใจเดินทาง #3) by เชอริณ (อิสย่าห์)
ดอกไม้ สายน้ำ ความลับ (หัวใจเดินทาง #3) เชอริณ (อิสย่าห์)

ดอกไม้ สายน้ำ ความลับ (หัวใจเดินทาง #3)

เชอริณ (อิสย่าห์)

Published
ISBN :
Paperback
476 pages
Enter the sum

 About the Book 

คุณหนูกับหนุมสงดอกไม และรักซอนเงือนในเรือนไมสักทอง‘หมอนีเปนลูกจางสงดอกไมทีกวนประสาทและไรมารยาทเปนทีสุด!’นันคือความรูสึกแรกที คุณหนูเขมดาวาวแหงเรือนไมสักทองริมนำในตลาดเกาโพธาราม จังหวัดราชบุรีมีตอ นที ลูกจางสงดอกไมผูแสนอวดดีไมหงอใครงาย ๆ ซำกลามยังแนMoreคุณหนูกับหนุ่มส่งดอกไม้ และรักซ่อนเงื่อนในเรือนไม้สักทอง‘หมอนี่เป็นลูกจ้างส่งดอกไม้ที่กวนประสาทและไร้มารยาทเป็นที่สุด!’นั่นคือความรู้สึกแรกที่ คุณหนูเข็มดาวาวแห่งเรือนไม้สักทองริมน้ำในตลาดเก่าโพธาราม จังหวัดราชบุรีมีต่อ นที ลูกจ้างส่งดอกไม้ผู้แสนอวดดีไม่หงอใครง่าย ๆ ซ้ำกล้ามยังแน่นเปรี๊ยะอีกต่างหาก!‘ทีนี้คุณเลือกได้หรือยังว่าจะให้ผมจูบหรือให้ผมตะโกนเรียกป้าแย้ม’นั่นเป็นวิธีการที่เขาต้อนเธอให้จนมุมอย่างได้ผลทุกครั้งเพราะเขาเป็นคนโปรดของคนรับใช้เก่าแก่ในเรือนนี้ที่พร้อมจะเชื่อเขาทุกอย่างทั้งที่เธอเป็นคุณหนูเจ้าของเรือน...โลกนี้ช่างไร้ความยุติธรรมสิ้นดี!เธอได้รับเงื่อนไขให้มาพักอาศัยในเรือนไม้สักทองเป็นเวลาสี่เดือนโดยไม่รู้เลยว่าต้องมาพบเจอเขาคนนี้ที่คอยตามกวนประสาทไปทุกหนแห่งจูงมือให้ผจญไปในดินแดนเปี่ยมมนตร์เสน่ห์จนได้ค้นพบความจริงที่นำไปสู่การคลี่คลายเรื่องราวในอดีตแต่นั่นยังไม่ชวนให้หวั่นใจเท่ากับการค้นพบความลับซ้อนความลับ...ระหว่างเธอกับเขา!